Eierstyret i Byhaugen barnehage.

Eierstyret forvalter selskapets anliggende og påser at selskapet drives i samsvar med vedtektene, gjeldende internkontroll/HMS og de til en hver tid gjeldende lover og pålegg. Eierstyret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt blant og av andelseierne. Medlemmene velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Eierstyret konstituerer seg selv og velger en leder blant representantene. Eierstyrets leder og ett medlem tegner selskapet utad. Eierstyret kan meddele prokura. Eierstyret er vedtaksført når tre medlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret fattes ved simpelt flertall.

Disse sitter i Styret i Byhaugen barnehage for barnehageåret 2023/2024:

  • Leder: Kristian Hoff
  • Stian Mannes 
  • Alison Warden
  • Hilde Braut
  • Karoline Andresen
  • Hege Tønnessen (daglig leder)
  • Vara: Nina Øvrehus
  • Vara: Halvor Gaard

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyest myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Barnehagens daglig leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.