Lover og forskrifter i Byhaugen barnehage

Alle barnehager må forholde seg til ulike lover og forskrifter.

- FNs konvensjon om barnets rettigheter 20. nov 1989

Denne konvensjonen ivaretar barnets rettigheter i forhold til: Beskyttelse, deltakelse, ytringsfrihet, identitet, osv.

 

- Lov om barnehager 5. mai 1995

  • Barnehagens formål, innhold, utforming
  • Foreldremedvirkning
  • Ansvar og myndighet
  • Godkjenning og vedtekter
  • Personalet
  • Taushetsplikt og opplysningsplikt
  • Forskjellige bestemmelser

 

- Rammeplan for barnehagen (2017) - for barnehagens innhold og oppgaver

  • Barnehagens samfunnsmandat - Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
  • Barnehagens innhold - Omsorg, lek og læring
  • Fagområdene: 
1.Kommunikasjon, språk og tekst.
2. Kropp, bevegelse og helse.
3. Kunst, kultur og kreativitet.
4. Natur, miljø og teknikk.
5. Etikk, religion og filosofi.
6. Nærmiljø og samfunn.
7. Antall, rom og form.Planlegging og samarbeid - Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 

Helsedirektoratet; forskrift om miljø og helse i barnehagen, følg link: 

 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf/_/attachment/inline/be78ea10-fd6d-4f2a-b133-cce62ce947e3:8632c2895c0eefdd2dc05f9f4a54783a03bcf307/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf

 

De ovennevnte lover og forskrifter finnes på kontoret, hvis du/dere ønsker å kikke i noen av de. Henvend deg til personalet.

Stavanger kommune - Oppvekst og levekår har overordnet ansvar
for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Byhaugen barnehage forholder seg til det samordna opptaket til kommunen.