Samarbeidsutvalget - SU i Byhaugen barnehage

Samarbeidsutvalget (jf. barnehagelovens § 4 og forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. I SU skal det sitte like mange ansatte som foresatte, daglig leder og gjerne en representant fra styret. Medlemmene velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter til SU velges på foreldremøte om høsten.

SU- møte ble gjennomført 05. mars 2024. Referat fra SU er blitt sendt ut på mail til alle andelseiere.

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn, regnskap til barnehagen og lingende skal ikke behandles i SU.

Dersom det må foretas avstemning i samarbeidetsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Daglig leder har møte -, tale - og forslagsrett i samarbeidsutvlaget.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

 

Representantene for 2023/2024 er;

Valg ble gjennomført på foreldremøte 28. september 2023.

 

 • Beate Borrevik (Mor til Henriette på Blåklokke). Hun er representant for alle 3 og 4 åringene (Tusenfryd og Blåklokke)
  • Vara representant for både Blåklokke og Tusenfryd er; Elisabeth S. Kress (Mor til Penelope på Tusenfryd).
 • Ingrid L. Netteland ( Mor til Brage og Snorre på Hviitveis). Hun er representant for alle 1 og 2 åringer.
  • Vara representant for både Hvitveis og Rødkløver er; Martine S. Schibevaag
 • Alison Warden ( Mor til Isac på Naturgruppa). Hun er representant for 5 åringene og eierstyret.
 • Lisbeth Risanger, ansatt
 • Elisabeth Tysse Sanchez, ansatt
 • Merete Gabrielsen, ansatt
  • Vara representant; Camilla Tvede
 • Hege Tønnessen, daglig leder