Samarbeidsutvalget - SU i Byhaugen barnehage

Samarbeidsutvalget (jf. barnehagelovens § 4 og forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. I SU skal det sitte like mange ansatte som foresatte, daglig leder og gjerne en representant fra styret. Medlemmene velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter til SU velges på foreldremøte om høsten.

SU- møte ble gjennomført 08. mars 2023, referat fra Su er blitt sendt ut på mail til alle andelseiere.

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn, regnskap til barnehagen og lingende skal ikke behandles i SU.

Dersom det må foretas avstemning i samarbeidetsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Daglig leder har møte -, tale - og forslagsrett i samarbeidsutvlaget.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

 

 

Representantene for 2022/2023 er:

 

  • Stian Mannes, far til Jenny på Blåklokke. Mobil: 92299096
  • Elin Jarnryd, mor til Otto på Naturgruppa. Mobil: 96871456
  • Marte Biland, mor til Luke på Blåklokke. Mobil: 92601528 (vara)
  • Beate Borrevik, mor til Henriette på Hvitveis. Mobil: 46770380
  • Lisbeth Risanger, ansatt
  • Elisabeth Tysse Sanchez, ansatt
  • Camilla Tvede, ansatt
  • Hege Tønnessen, daglig leder
  • Alison Warden, rep fra styret