Samarbeidsutvalget - SU i Byhaugen barnehage 2021/2022

Samarbeidsutvalget (jf. barnehagelovens § 4 og forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. I SU skal det sitte like mange ansatte som foresatte, daglig leder og gjerne en representant fra styret. Medlemmene velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter til SU velges på foreldremøte om høsten.

Referat fra Su møte 28. november 2019.

Følg link: Referat SU møte dato 

 

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn, regnskap til barnehagen og lingende skal ikke behandles i SU.

Dersom det må foretas avstemning i samarbeidetsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Daglig leder har møte -, tale - og forslagsrett i samarbeidsutvlaget.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

 

SU møte - høst 2019: 28. november klokken 19.30. Referat kommer.

 

Representantene for 2021/2022 er:

 

  • Stian Mannes, far til Jenny på Rødkløver. Mobil: 92299096
  • Elin Jarnryd, mor til Otto på Blåklokke. Mobil: 96871456
  • Marte Biland, mor til Alma på Naturgruppa. Mobil: 92601528
  • Lisbeth Risanger, ansatt
  • Elisabeth Tysse Sanchez, ansatt
  • Camilla Tvede, ansatt
  • Hege Tønnessen, daglig leder
  • Alison Warden, rep fra styret