Samarbeidsutvalget - SU i Byhaugen barnehage 2019/2020

Samarbeidsutvalget (jf. barnehagelovens § 4 og forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Det velges en representant (foresatt) for hver avdeling, like mange ansatte som foresatte og daglig leder. Medlemmene velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter til SU velges på foreldremøte om høsten.

Referat fra Su møte 28. november 2019.

Følg link: Referat SU møte dato 

 

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn, regnskap til barnehagen og lingende skal ikke behandles i SU.

Dersom det må foretas avstemning i samarbeidetsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Daglig leder har møte -, tale - og forslagsrett i samarbeidsutvlaget.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. 

 

SU møte - høst 2019: 28. november klokken 19.30. Referat kommer.

 

Representantene for 2020/2021 er:

Hvitveis: Liv Helen Kariuki, mor til Micah

Rødkløver: Mia V. Sand, mor til Aksel

Blåklokke: Elin Jarnryd, mor til Otto

Tusenfryd: Alison Warden, mor til Oscar

Naturgruppa: Marte Biland, mor til Alma

 

Ansatte:

Daglig leder: Hege Tønnessen

Hvitveis: Merete Gabrielsen

Rødkløver: Ulva Henriksen

Blåklokke: Mju A. Nordskog

Tusenfryd: Linda Egge

Naturgruppa: Tonje Sande