Samarbeidsutvalget - SU i Byhaugen barnehage 2018/2019

Barnehageloven om SU:

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet"

Representantene velges for et år om gangen. Dersom det må foretas avstemning i samarbeidsutvalget har hver representant en stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal bli forlagt og har rett til å uttaøe seg i saker som er av viktighet for barnehagen innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Samarbeidsutvalget skal også påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende sover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett.

Styrer har møte, tale og forslagsrett i barnehagen.